ರಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ತರಗತಿ ರಾಂಕ್ ವರ್ಷ
ಜ್ಯೋತಿ ಬಿ.ಎ ಆರನೇ ೨೦೧೪
ಅಮೃತಾ ಬಿ.ಎ ಎಂಟನೇ ೨೦೧೧
ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎ ಎಂಟನೇ ೨೦೦೯
೪. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಏಳನೇ ೨೦೦೧
ಶ್ರೀನಾಥ ನಾಯಕ್ ಬಿ.ಕಾಂ ನಾಲ್ಕನೇ ೧೯೯೭
ಜಯಮಂಗಲ ಬಿ.ಎ ಐದನೇ ೧೯೯೬
ಸುರೇಖಾ ಪಿಯುಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ೧೯೯೦
ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಿ.ಕಾಂ ನಾಲ್ಕನೇ ೧೯೯೧
ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಿಯುಸಿ ಎರಡನೇ ೧೯೮೩
೧೦ ವಿಠಲ ಪ್ರಭು ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ ಎರಡನೇ ೧೯೭೫
೧೧ ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಕಾಂ ಎರಡನೇ ೧೯೭೩