ತೃತೀಯ ಬಿ.ಏ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಾಜರಾದವರು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶೇಕಡಾ
ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಏ
೪೬ ೪೩ ೦೩ ೯೩.೪೭
ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಕಾಮ್
೧೪೯ ೧೨೧ ೨೮ ೮೧.೨೦