ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ

೧. ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟಟರ್ )

೨. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

೩. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

೪. ಶ್ರೀ ಬಿ.  ಶಂಕರ-ಸದಸ್ಯರು

೫. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ -ಸದಸ್ಯರು

೬.ಮೋಹನ ಕುಮಾರ  ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

೭. ಮಂದಾರತಿ – ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯೆ

೮. ಸುಶ್ಮಾ ಕುಮಾರಿ ಜಿ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಕಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯೆ.

೯. ಸುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ  ಬಿ.ಕಾಮ್,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯ